Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;" Ρωμ. 8:35
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή