Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Οι αγαπώντες τον Κύριον, μισείτε το κακόν· αυτός φυλάττει τας ψυχάς των οσίων αυτού· ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών." Ψαλ. 97:10
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή