Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Ο Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών· ο Κύριος ανορθοί τους κεκυρτωμένους· ο Κύριος αγαπά τους δικαίους·" Ψαλ. 146:8
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή