Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Ανδρίζεσθε, και ας κραταιωθή η καρδία σας, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον." Ψαλ.33:24
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή