Εδάφια από την Αγία Γραφή
"Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον." Ιωάν. 3:16
Κηρύγματα από την Αγία Γραφή
Up

Μηνύματα από την Αγία Γραφή (Αγγλόφωνα)

Powered by Phoca Download
  • Greek
  • English (United Kingdom)